عبارت جستجو:
ostadsalam

معلم تدریس خصوصی سه تار، کلاس خصوصی سه تار و آموزشگاه سه تار


نمایش استادهایی که آنلاین|حضوری|هم آنلاین و هم حضوری تدریس میکنند
فرنام فرهنگ

آقای فرنام فرهنگ

استاد سلام 3 ستاره

تدریس خصوصی سه تار,تدریس خصوصی سنتور,تدریس خصوصی آواز پاپ,تدریس خصوصی صداسازی,تدریس خصوصی ساز عود,تدریس خصوصی سه تار در تهران ,تدریس خصوصی سنتور در تهران ,تدریس خصوصی آواز پاپ در تهران ,تدریس خصوصی صداسازی در تهران ,تدریس خصوصی ساز عود در تهران

مشاهده پروفایل
محمد توکل صدرابادی

آقای محمد توکل صدراب ...

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی ریاضی,تدریس خصوصی زبان انگلیسی,تدریس خصوصی سه تار,تدریس خصوصی نرم افزارهای عمران,تدریس خصوصی ریاضی آنلاین ,تدریس خصوصی زبان انگلیسی آنلاین ,تدریس خصوصی سه تار آنلاین ,تدریس خصوصی نرم افزارهای عمران آنلاین ,تدریس خصوصی ریاضی مجازی ,تدریس خصوصی زبان انگلیسی مجازی ,تدریس خصوصی سه تار مجازی ,تدریس خصوصی نرم افزارهای عمران مجازی ,تدریس خصوصی ریاضی در شيراز ,تدریس خصوصی زبان انگلیسی در شيراز ,تدریس خصوصی سه تار در شيراز ,تدریس خصوصی نرم افزارهای عمران در شيراز

مشاهده پروفایل
مسعود پورقریب

آقای مسعود پورقریب

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی موسیقی,تدریس خصوصی تئوری موسیقی,تدریس خصوصی سه تار,تدریس خصوصی هارمونی,تدریس خصوصی تار,تدریس خصوصی موسیقی در تهران ,تدریس خصوصی تئوری موسیقی در تهران ,تدریس خصوصی سه تار در تهران ,تدریس خصوصی هارمونی در تهران ,تدریس خصوصی تار در تهران

مشاهده پروفایل
آرش بیداد

آقای آرش بیداد

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی سلفژ,تدریس خصوصی موسیقی,تدریس خصوصی سه تار,تدریس خصوصی سلفژ در تهران ,تدریس خصوصی موسیقی در تهران ,تدریس خصوصی سه تار در تهران

مشاهده پروفایل
شاهین پورداداش

آقای شاهین پورداداش

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی سه تار,تدریس خصوصی تار,تدریس خصوصی ردیف آوازی,تدریس خصوصی سه تار در تهران ,تدریس خصوصی تار در تهران ,تدریس خصوصی ردیف آوازی در تهران

مشاهده پروفایل
شایسته رفیعیان

خانم شایسته رفیعیان

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی سه تار,تدریس خصوصی تار,تدریس خصوصی سه تار در تهران ,تدریس خصوصی تار در تهران

مشاهده پروفایل
امیر محمد شبانی

آقای امیر محمد شبانی

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی سه تار,تدریس خصوصی تار,تدریس خصوصی سه تار در تهران ,تدریس خصوصی تار در تهران

مشاهده پروفایل
آرمان عزیزی

آقای آرمان عزیزی

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی تئوری موسیقی,تدریس خصوصی سه تار,تدریس خصوصی تار,تدریس خصوصی تئوری موسیقی در تهران ,تدریس خصوصی سه تار در تهران ,تدریس خصوصی تار در تهران

مشاهده پروفایل
وحید افتخار حسینی

آقای وحید افتخار حسی ...

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی سلفژ,تدریس خصوصی پیانو,تدریس خصوصی سه تار,تدریس خصوصی سلفژ در تهران ,تدریس خصوصی پیانو در تهران ,تدریس خصوصی سه تار در تهران

مشاهده پروفایل