عبارت جستجو:
ostadsalam

معلم تدریس خصوصی سه تار، کلاس خصوصی سه تار و آموزشگاه سه تار


نمایش استادهایی که آنلاین|حضوری|هم آنلاین و هم حضوری تدریس میکنند
فرنام فرهنگ

آقای فرنام فرهنگ

استاد سلام 3 ستاره

تدریس خصوصی سه تار,تدریس خصوصی سنتور,تدریس خصوصی آواز پاپ,تدریس خصوصی صداسازی,تدریس خصوصی ساز عود,تدریس خصوصی سه تار در تهران ,تدریس خصوصی سنتور در تهران ,تدریس خصوصی آواز پاپ در تهران ,تدریس خصوصی صداسازی در تهران ,تدریس خصوصی ساز عود در تهران

مشاهده پروفایل
شاهین پورداداش

آقای شاهین پورداداش

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی سه تار,تدریس خصوصی تار,تدریس خصوصی ردیف آوازی,تدریس خصوصی سه تار در تهران ,تدریس خصوصی تار در تهران ,تدریس خصوصی ردیف آوازی در تهران

مشاهده پروفایل
شایسته رفیعیان

خانم شایسته رفیعیان

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی سه تار,تدریس خصوصی تار,تدریس خصوصی سه تار در تهران ,تدریس خصوصی تار در تهران

مشاهده پروفایل
امیر محمد شبانی

آقای امیر محمد شبانی

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی سه تار,تدریس خصوصی تار,تدریس خصوصی سه تار در تهران ,تدریس خصوصی تار در تهران

مشاهده پروفایل
سروش عابدی

آقای سروش عابدی

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی آهنگسازی و تنظیم,تدریس خصوصی سه تار,تدریس خصوصی تار,تدریس خصوصی آهنگسازی و تنظیم در تهران ,تدریس خصوصی سه تار در تهران ,تدریس خصوصی تار در تهران

مشاهده پروفایل
آرمان عزیزی

آقای آرمان عزیزی

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی تئوری موسیقی,تدریس خصوصی سه تار,تدریس خصوصی تار,تدریس خصوصی تئوری موسیقی در تهران ,تدریس خصوصی سه تار در تهران ,تدریس خصوصی تار در تهران

مشاهده پروفایل
وحید افتخار حسینی

آقای وحید افتخار حسی ...

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی سلفژ,تدریس خصوصی پیانو,تدریس خصوصی سه تار,تدریس خصوصی سلفژ در تهران ,تدریس خصوصی پیانو در تهران ,تدریس خصوصی سه تار در تهران

مشاهده پروفایل
X