دوره و کلاس آموزشی درس متالورژی مکانیکی

دوره و کلاس آموزشی درس متالورژی مکانیکی

درس یا مهارت:
شیوه برگزاری:
روز و ساعت برگزاری:
وضعیت استاد:
وضعیت سکونت:
موبایل:

انتخاب بازه قیمتی؟!
  • استاد دارای شاگردهای راضی
  • 40 تا 70 هزارتومان
  • 70 تا 90 هزارتومان
  • 90 تا 110 هزارتومان
  • 110 تا 160 هزارتومان
  • 160 تا 200 هزارتومان
  • بالای 200 هزارتومان
مهارت استاد یا آموزشگاه:
استان:
شهر:
درس نیازمند حل مسئله:
عنوان دوره:
عنوان جزوه:
عنوان فیلم:

مهندسی ضربه و انفجار و شبیه سازی در ...

تاریخ برگزاری: 1396/4/22 الی 1396/5/27
هزینه: 750000 » 600000 تومان (%20)
پیش ثبت نام: 36000 تومان
مشاهده و ثبت نام

دوره طراحی تجهیزات مکانیکی با نرماف ...

تاریخ برگزاری: 1395/4/6 الی 1395/5/3
هزینه: 225000 » 213800 تومان (%5)
پیش ثبت نام: 12900 تومان
مشاهده و ثبت نام

دوره مقدماتی طراحی تجهیزات مکانیکی ...

تاریخ برگزاری: 1395/4/5 الی 1395/5/26
هزینه: 240000 » 228000 تومان (%5)
پیش ثبت نام: 13700 تومان
مشاهده و ثبت نام

دوره مقدماتی طراحی تجهیزات مکانیکی ...

تاریخ برگزاری: 1395/4/4 الی 1395/5/8
هزینه: 240000 » 228000 تومان (%5)
پیش ثبت نام: 13700 تومان
مشاهده و ثبت نام

دوره مقدماتی طراحی تجهیزات مکانیکی ...

تاریخ برگزاری: 1395/4/3 الی 1395/5/22
هزینه: 320000 » 304000 تومان (%5)
پیش ثبت نام: 18300 تومان
مشاهده و ثبت نام

دوره پیشرفته طراحی تجهیزات مکانیکی ...

تاریخ برگزاری: 1395/3/3 الی 1395/5/14
هزینه: 287000 » 272700 تومان (%5)
پیش ثبت نام: 16400 تومان
مشاهده و ثبت نام
x