دوره و کلاس آموزشی درس خودشناسی

دوره و کلاس آموزشی درس خودشناسی

درس یا مهارت:
شیوه برگزاری:
روز و ساعت برگزاری:
وضعیت استاد:
وضعیت سکونت:
موبایل:

انتخاب بازه قیمتی؟!
  • استاد دارای شاگردهای راضی
  • 40 تا 70 هزارتومان
  • 70 تا 90 هزارتومان
  • 90 تا 110 هزارتومان
  • 110 تا 160 هزارتومان
  • 160 تا 200 هزارتومان
  • بالای 200 هزارتومان
مهارت استاد یا آموزشگاه:
استان:
شهر:
درس نیازمند حل مسئله:
عنوان دوره:
عنوان جزوه:
عنوان فیلم:

آواز ایرانی

تاریخ برگزاری: 1397/4/31 الی 1397/6/31
هزینه: 70000 » 63000 تومان (%10)
پیش ثبت نام: 3800 تومان
مشاهده و ثبت نام
x