درس یا مهارت:
شیوه برگزاری:
روز و ساعت برگزاری:
وضعیت استاد:
وضعیت سکونت:
موبایل:

انتخاب بازه قیمتی؟!
 • استاد دارای شاگردهای راضی
 • 40 تا 70 هزارتومان
 • 70 تا 90 هزارتومان
 • 90 تا 110 هزارتومان
 • 110 تا 160 هزارتومان
 • 160 تا 200 هزارتومان
 • بالای 200 هزارتومان
مهارت استاد یا آموزشگاه:
استان:
شهر:
درس نیازمند حل مسئله:
عنوان دوره:
عنوان جزوه:
عنوان فیلم:
ostadsalam

فایل آموزشی عرق زنيان، جزوه آموزشی عرق زنيان و جزوه عرق زنيان • مکاترونیک - Handbook - پارت 1
  مناسب برای :
  قیمت : 1,500 تومان
  تاریخ بارگزاری: 1395/6/16
 • مکاترونیک - Handbook- پارت 2
  مناسب برای :
  قیمت : رایگان
  تاریخ بارگزاری: 1395/6/16
 • مکاترونیک - Handbook- پارت 3
  مناسب برای :
  قیمت : رایگان
  تاریخ بارگزاری: 1395/6/16
 • x